Смисъл на броя

InSpiro_br4_img_11

Възпалителни плеврални изливи. Плеврален емпием

Общ признак на възпалителните плеврални изливи (ПИ) е възпалителният процес на плевралните листове. Повечето от плевритите възникват при гнойно-възпалителни процеси на прилежащите в съседство структури (пневмония, медиастинит, абсцес, чернодробен абсцес, субдиафрагмален абсцес, паранефрит, панкреатит и др.), както и в по-отдалечени органи и системи (остеомиелит, отит, синусит и др.). Възпалителните ПИ са с характер на ексудат. / прочети повече

InSpiro_br4_img_16

Хирургично лечение на плеврален емпием

Емпиемът може да бъде дефиниран като гноен плеврален излив. Макар че инфекцията обикновено възниква в белия дроб, начинът на проникване може да бъде и през стената на гръдния кош или от източници, разположени под диафрагмата или в медиастиума. Лечението на емпиемите зависи от ясното разбиране на патогенезата на плевралната инфекция. Преди почти един век Graham и Bell(1918) описват / прочети повече

InSpiro_br4_img_22

Бронхиектазии и белодробен абсцес – етиопатогенетични и диагностични проблеми

Гнойните болести на белия дроб заемат важно място в белодробната патология поради тежкото си протичане с много усложнения и висок процент леталитет. Те обхващат всички възрастови групи, включително деца и имунокомпрометирани болни. Ранната и прецизна дигноза и мониторирането на тези болести са от изключително значение за правилното им лечение поради разнообразната етиопатогенеза. Бронхиектазии Бронхиектазиите са / прочети повече

Клиничен обзор върху идиопатичните интерстициални пневмонии

Дифузните интерстициални белодробни болести включват такива с позната етиология, каквито са колагено-васкуларните заболявния и свързаните с прием на медикаменти или вредности на околната среда, както и заболявания с непозната етиология, каквито са идиопатичните интерстициални пневмонии, грануломатозите и други белодробни заболявания с характерна хистологична картина (лимфангиолейомиоматоза, еозинофилна пневмония). Идиопатичните интерстициални пневмонии (ИИП) са хетерогенна група болести, / прочети повече

Консенсусна класификация на идиопатичните интерстициални пневмонии

Въпреки значителния прогрес в опитите за класифициране на идиопатичните интерстициални пневмонии (ИИП), липсата на международен стандарт води до разнообразни и объркващи диагностични критерии и терминология. Появата на високоразделителната компютърна томография (ВРКТ), прецизирането на патологоанатомичното определение на обикновената интерстициална пневмония (ОИП) и разбирането за прогностичното значение на отделянето на ОИП от останалите ИИП промениха из основи / прочети повече

Бележки към класификацията на идиопатичните интерстициални пневмонии

Диагнозата на идиопатичната белодробна фиброза (ИБФ) при пациенти в увредено общо състояние, поради невъзможност да се извърши белодробна биопсия, се базира на клинични критерии. В тази диагностична клинична парадигма особено значение има разделителната компютърна рентгенография на гръдния кош (HRCT). В този смисъл отговорността за диагнозата на ИБФ се поделя между клинициста и рентгенолога и тяхната / прочети повече

Клинично представяне и белодробно ангажиране при саркоидоза

Саркоидозата е многоорганна болест, поради което болните попадат при клиницисти от различни специалности. Клиничната картина зависи от етноса, продължителността на болестта, мястото и разпространеността на органното ангажиране и активността на грануломатозния процес. Неспецифични конституционални симптоми като повишена температура, отпадналост, умора и загуба на тегло могат да бъдат наблюдавани при около една трета от болните със / прочети повече

Особености в лечението на саркоидоза

Хетерогенността на клиничните прояви, различната еволюция на болестта, както и проблемното определяне на прогнозата при даден пациент определят трудностите за стандартизиране на терапията. Освен това няма индикатор за активността на болестта. Многократно са правени опити да се установи корелация между билогичните (генетични или имунологични) и рентгенологичните данни и прогнозата на саркоидозата, но ползата от такива / прочети повече

Бронхологична диагноза на саркоидоза и идиопатични интерстициални пневмонии

Статията представлява кратък и непретенциозен обзор на инвазивните бронхоскопски процедури, които помагат в диагнозата на саркоидоза и идиопатични интерстициални пневмонии (ИИП). При саркоидоза бронхоскопската трансбронхиална белодробна биопсия (ТББП) е златен диагностичен стандарт и прави хирургичната белодробна биопсия напълно излишна и показана само в отделни случаи на затруднена диагноза. На основата на високата й диагностична чувствителност / прочети повече

InSpiro_br3_img_21

Кожни прояви при саркоидоза

Въведение и исторически преглед Саркоидозата (sarco – плът, месо; eidos – подобно; osis – състояние) е мултисистемно, антиген-медиирано грануломатозно заболяване с неизвестен причинител, което засяга предимно млади индивиди, както и пациенти на средна възраст и се представя най-често с билатерална хилусна аденопатия, белодробен инфилтрат, очни промени или кожно засягане. Други органи и системи, като черен / прочети повече