Смисъл на броя

Ку-треска (Q-fever)

Ку-треската (Query Fever, Кланична треска, Куинсландска треска, Балкански грип) е високо инфекциозна зооантропоноза, разпространена повсеместно, но най-вече в Европа, Канада и Австралия. Причинител на заболяването е Coxiella burnetii – вид вътреклетъчна патогенна бактерия. Дълги години този микроорганизъм беше причисляван към рода Rickettsiae (семейство Rickettsiaceae). В действителност в резултат на филогенетични изследвания стана ясно, че родът / прочети повече

Бронхиална хиперреактивност и атипични инфекции

В съвременната дефиниция на бронхиална астма неотменен елемент е наличието на бронхиална хиперреактивност, която се определя като склонността на интраторакалните дихателни пътища (ДП) да намаляват своя просвет под влияние на различни фактори от външната и вътрешната среда на организма в степен, различна от тази на ДП на индивиди с нормална бронхиална реактивност1. Самата „нормална” бронхиална / прочети повече

Антибиотично лечение на гнойните болести на белия дроб

Понятието гнойни болести на белия дроб обединява няколко болести, протичащи с тежко гнойно възпаление, които често пъти са краен стадий на една остро или хронично протекла инфекция.Белодробният абсцес, некротизиращата пневмония и емпиема са различни изяви на един и същ патологичен процес. Неговата начална фаза обикновено е пневмонията без екскавация. При липса на антибиотична терапия, или когато тя е неадекватна, / прочети повече

InSpiro_br4_img_11

Възпалителни плеврални изливи. Плеврален емпием

Общ признак на възпалителните плеврални изливи (ПИ) е възпалителният процес на плевралните листове. Повечето от плевритите възникват при гнойно-възпалителни процеси на прилежащите в съседство структури (пневмония, медиастинит, абсцес, чернодробен абсцес, субдиафрагмален абсцес, паранефрит, панкреатит и др.), както и в по-отдалечени органи и системи (остеомиелит, отит, синусит и др.). Възпалителните ПИ са с характер на ексудат. / прочети повече

InSpiro_br4_img_16

Хирургично лечение на плеврален емпием

Емпиемът може да бъде дефиниран като гноен плеврален излив. Макар че инфекцията обикновено възниква в белия дроб, начинът на проникване може да бъде и през стената на гръдния кош или от източници, разположени под диафрагмата или в медиастиума. Лечението на емпиемите зависи от ясното разбиране на патогенезата на плевралната инфекция. Преди почти един век Graham и Bell(1918) описват / прочети повече

InSpiro_br4_img_22

Бронхиектазии и белодробен абсцес – етиопатогенетични и диагностични проблеми

Гнойните болести на белия дроб заемат важно място в белодробната патология поради тежкото си протичане с много усложнения и висок процент леталитет. Те обхващат всички възрастови групи, включително деца и имунокомпрометирани болни. Ранната и прецизна дигноза и мониторирането на тези болести са от изключително значение за правилното им лечение поради разнообразната етиопатогенеза. Бронхиектазии Бронхиектазиите са / прочети повече

Клиничен обзор върху идиопатичните интерстициални пневмонии

Дифузните интерстициални белодробни болести включват такива с позната етиология, каквито са колагено-васкуларните заболявния и свързаните с прием на медикаменти или вредности на околната среда, както и заболявания с непозната етиология, каквито са идиопатичните интерстициални пневмонии, грануломатозите и други белодробни заболявания с характерна хистологична картина (лимфангиолейомиоматоза, еозинофилна пневмония). Идиопатичните интерстициални пневмонии (ИИП) са хетерогенна група болести, / прочети повече

Консенсусна класификация на идиопатичните интерстициални пневмонии

Въпреки значителния прогрес в опитите за класифициране на идиопатичните интерстициални пневмонии (ИИП), липсата на международен стандарт води до разнообразни и объркващи диагностични критерии и терминология. Появата на високоразделителната компютърна томография (ВРКТ), прецизирането на патологоанатомичното определение на обикновената интерстициална пневмония (ОИП) и разбирането за прогностичното значение на отделянето на ОИП от останалите ИИП промениха из основи / прочети повече

Бележки към класификацията на идиопатичните интерстициални пневмонии

Диагнозата на идиопатичната белодробна фиброза (ИБФ) при пациенти в увредено общо състояние, поради невъзможност да се извърши белодробна биопсия, се базира на клинични критерии. В тази диагностична клинична парадигма особено значение има разделителната компютърна рентгенография на гръдния кош (HRCT). В този смисъл отговорността за диагнозата на ИБФ се поделя между клинициста и рентгенолога и тяхната / прочети повече

Клинично представяне и белодробно ангажиране при саркоидоза

Саркоидозата е многоорганна болест, поради което болните попадат при клиницисти от различни специалности. Клиничната картина зависи от етноса, продължителността на болестта, мястото и разпространеността на органното ангажиране и активността на грануломатозния процес. Неспецифични конституционални симптоми като повишена температура, отпадналост, умора и загуба на тегло могат да бъдат наблюдавани при около една трета от болните със / прочети повече