Брой № 3 (3) / септември 2008

Интерстициални белодробни болести и Саркоидоза

Коста Костов

Предисловие – Брой № 3 (3) / септември 2008, Интерстициални белодробни болести и Саркоидоза

„Морето се изправи пред очите ми. Водата му със гъвкаво движение се чупеше в кристалите на пясъка” Христо Фотев Здравейте колеги! InSpiro* набра скорост и вече мога да изпуша една пура с няколко глътки доминикански ром. Рожбата ни проходи направо от утробата за радост на родителите си. Най-търсеното и най-четено пулмологично списание е за трети / прочети повече

Клиничен обзор върху идиопатичните интерстициални пневмонии

Дифузните интерстициални белодробни болести включват такива с позната етиология, каквито са колагено-васкуларните заболявния и свързаните с прием на медикаменти или вредности на околната среда, както и заболявания с непозната етиология, каквито са идиопатичните интерстициални пневмонии, грануломатозите и други белодробни заболявания с характерна хистологична картина (лимфангиолейомиоматоза, еозинофилна пневмония). Идиопатичните интерстициални пневмонии (ИИП) са хетерогенна група болести, / прочети повече

Консенсусна класификация на идиопатичните интерстициални пневмонии

Въпреки значителния прогрес в опитите за класифициране на идиопатичните интерстициални пневмонии (ИИП), липсата на международен стандарт води до разнообразни и объркващи диагностични критерии и терминология. Появата на високоразделителната компютърна томография (ВРКТ), прецизирането на патологоанатомичното определение на обикновената интерстициална пневмония (ОИП) и разбирането за прогностичното значение на отделянето на ОИП от останалите ИИП промениха из основи / прочети повече

Бележки към класификацията на идиопатичните интерстициални пневмонии

Диагнозата на идиопатичната белодробна фиброза (ИБФ) при пациенти в увредено общо състояние, поради невъзможност да се извърши белодробна биопсия, се базира на клинични критерии. В тази диагностична клинична парадигма особено значение има разделителната компютърна рентгенография на гръдния кош (HRCT). В този смисъл отговорността за диагнозата на ИБФ се поделя между клинициста и рентгенолога и тяхната / прочети повече

Клинично представяне и белодробно ангажиране при саркоидоза

Саркоидозата е многоорганна болест, поради което болните попадат при клиницисти от различни специалности. Клиничната картина зависи от етноса, продължителността на болестта, мястото и разпространеността на органното ангажиране и активността на грануломатозния процес. Неспецифични конституционални симптоми като повишена температура, отпадналост, умора и загуба на тегло могат да бъдат наблюдавани при около една трета от болните със / прочети повече

Особености в лечението на саркоидоза

Хетерогенността на клиничните прояви, различната еволюция на болестта, както и проблемното определяне на прогнозата при даден пациент определят трудностите за стандартизиране на терапията. Освен това няма индикатор за активността на болестта. Многократно са правени опити да се установи корелация между билогичните (генетични или имунологични) и рентгенологичните данни и прогнозата на саркоидозата, но ползата от такива / прочети повече

Бронхологична диагноза на саркоидоза и идиопатични интерстициални пневмонии

Статията представлява кратък и непретенциозен обзор на инвазивните бронхоскопски процедури, които помагат в диагнозата на саркоидоза и идиопатични интерстициални пневмонии (ИИП). При саркоидоза бронхоскопската трансбронхиална белодробна биопсия (ТББП) е златен диагностичен стандарт и прави хирургичната белодробна биопсия напълно излишна и показана само в отделни случаи на затруднена диагноза. На основата на високата й диагностична чувствителност / прочети повече

InSpiro_br3_img_21

Кожни прояви при саркоидоза

Въведение и исторически преглед Саркоидозата (sarco – плът, месо; eidos – подобно; osis – състояние) е мултисистемно, антиген-медиирано грануломатозно заболяване с неизвестен причинител, което засяга предимно млади индивиди, както и пациенти на средна възраст и се представя най-често с билатерална хилусна аденопатия, белодробен инфилтрат, очни промени или кожно засягане. Други органи и системи, като черен / прочети повече

InSpiro_br3_img_27

Очни прояви при саркоидоза

Саркоидозата (болест на Besnier-Boeck-Schaumann) е хронично мултисистемно грануломатозно заболяване, проявяващо се като резултат от прекомерен клетъчен имунен отговор към разнообразни собствени или чужди антигени. Етиологията на саркоидозата е неизвестна, което отчасти може да се свърже с разнообразните прояви на болестта и на липсата на утвърдени диагностични критерии1. Болестта е разпространена в целия свят, но по-често / прочети повече

InSpiro_br3_img_34

Сърдечна саркоидоза

Саркоидозата представлява мултисистемна грануломатозна болест с неизвестна етиология, която се характеризира с наличие на неказеинифициращи грануломи в засегнатите органи. В началото се установяват едно или повече от следните нарушения: двустранна хилусна аденопатия, ретикулерни сенки, лезии на кожата и/или очите. При половината от засегнатите болестта се открива случайно при рентгенография преди да се е изявило клинично. / прочети повече