България е на челна позиция по замърсяване на въздуха с фини прахови частици

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) публикува своя  Годишен доклад за качеството на въздуха в Европа. Въпреки политиките за подобряване качеството на въздуха провеждани в ЕС като цяло, неговото замърсяване продължава да бъде сред основните екологични причини за влошаване на човешкото здраве, което води до високи разходи за системите за здравеопазване. Само през 2011 година в Европа са регистрирани около 400 000 случая на преждевременна смърт, свързани с влиянието на замърсения въздух върху човешкия организъм. Почти 95% от градското население  в Европа е изложено на замърсители на въздуха, с нива смятани за опасни от Световната здравна организация (СЗО).

Най-сериозният замърсител за Европа и за България са фините прахови частици (ФПЧ), които са сред основните причинители на сериозни респираторни заболявания като астма и ХОББ. Според размера те се разделят на: ФПЧ10  - частици с диаметър под 10 микрона и ФПЧ2.5 – частици с диаметър под 2.5 микрона.  България е най-замърсената държава от страните-членки на Европейската агенция по околна среда по отношение на ФПЧ10  за 2012 г., следвана от Полша и Словакия. Причините за това са битовите, транспортните и промишлените дейности, както и замърсените и лошо поддържани пътни настилки. Допълнителен принос към замърсяването на атмосферния въздух с прахови частици оказва и влиянието на неблагоприятните климатични условия в страната като ниска скорост на вятъра и продължителни засушавания. Най-замърсените градове в България по отношение на брой превишения на средноденощната норма за ФПЧ10  са Перник, Димитровград,  Видин и Пловдив. В България процентът на населението, изложено на наднормени нива на ФПЧ10 за 2012 г. е близо 90% и е значително над средният за Европа (38%).

Цялото съобщение на Изпълнителната агенция по околна среда можете да видите на http://eea.government.bg/bg/press-center/news/gradovete-v-evropa-prodalzhavat-da-stradat-ot-opasno-zamarsyavane-na-vazduha


 

Вашият коментар