Автори

Алексей Савов

доц., д.б., началник на Лаборатория по клинична генетика (Национална генетична лаборатория), СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД Кореспонденция: Доц. Алексей Савов, д.б., началник на Лаборатория по Клинична генетика (Национална генетична лаборатория), СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, София 1431, ул. Здраве № 2, e-mail: Alexey.Savov@abv.bg

Анастас Петров

Анастас Петров

Проф. Анастас Петров е завършил Медицински факултет – София, 1954 г. Работил като пулмолог и фтизиатър. Последователно – ординатор, асистент, доцент и професор по белодробни болести. Проф. Петров е автор и съавтор на повече от 180 научни публикации, редица от тях излезли на немски, френски, английски, руски, сърбо-хърватски, унгарски, испански и др. езици. Участва като автор и съавтор в 13 монографии, изобретения и много научнопопулярни публикации. Изнесъл научни доклади и съобщения в редица медицински симпозиуми у нас и в чужбина (Германия, Англия, Франция, САЩ, Русия, Полша, Унгария, Турция, Чехия, Швейцария и дp.)

Анахид Торосян

Анахид Торосян

Анахид Торосян, д-р, д.м., главен асистент, Клиника по пулмология, Медицински университет – Пловдив Кореспонденция: Д-р Анахид Торосян, Клиника по пулмология, Медицински университет – Пловдив, ул. „Прогрес” № 6, 4002 Пловдив; е-mail: ani_torossian@hotmail.com

Ангелина Трифонова

биолог, Лаборатория по Микробиология – ВМА, София Кореспонденция: Ангелина Трифонова, биолог, Лаборатория по Микробиология – ВМА, София, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3, София 1606, e-mail: angelina3fonova@abv.bg

Атанас Чапкънов

д-р, Клиника по гръдна и коремна хирургия, Университетска многопрофил- на болница за активно лечение „Св. Георги”

Валери Андреев

Валери Андреев, д-р, гл. асистент, Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” Плевен Кореспонденция: Д-р Валери Андреев, Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, ул. „Ген. Владимир Вазов” № 91, Плевен; e-mail: valez@mail.bg

Владимир Миланов

главен експерт, Дирекция „Обществено здраве и управление на специализирани донорски програми”, Министерство на здравеопазването, София Кореспонденция: Д-р Владимир Миланов, Дирекция „Обществено здраве и управление на специализирани донорски програми”, Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя” №5, 1000 София, e-mail: vlmilanov@yahoo.com

Гергана Петрова

асистент, д-р, Клиника по детски болести, УМБАЛ ”Александровска”, Медицински университет – София Кореспонденция: д-р Гергана Петрова, асистент, Клиника по детски болести, УМБАЛ ”Александровска”, Медицински университет – София, бул. „Георги Софийски” 1, София 1431, gal_ps@yahoo.co.uk

Димитър Узунов

Димитър Узунов

Дора Маринова

д-р Дора Маринова, Клиничен център по белодробни болести, Медицински университет - София Кореспонденция: д-р Дора Маринова, СБАЛББ „Св. София”, 1612 София, бул. „Акад. Ив. Е. Гешов“ 19, e-mail: dmusic@abv.bg