Любима Кьосева

Новости в респираторната медицина през 2022 г. Пулмонална хипертония – диагноза и лечение.

Използвани съкращения:     ПХ – пулмонална хипертония ЛАМ - лимфангиолейомиоматоза ИПАХ – идиопатична пулмонална артериална хипертония ХТЕББ – хронична тромбоемболична белодорбна болест БПА – балонна пулмонална ангиопластика ХТЕПХ - хронична тромбоемболична пулмонална хипертония ДСК - дясна сърдечна катетеризация сПАН – средно пулмонално артериално налягане ПСС – пулмонално съдово съпротивление ПАВН – пулмонално артериално вклинено налягане ПАХ - пулмонална артериална хипертония КпкПХ  – / прочети повече

Какво ново в GOLD 2022

Използвани съкращения     БФ – белодробна функция ВИД – върхов инспираторен дебит ДДБА – дългодействащ бета-2 агонист ДДМА – дългодействащ мускаринов антагонист ДП – дихателни пътища ЕКЦ – екзацербации ИКС – инхалаторен кортикостероид НКТ – нискодозова компютърна томография ХОББ – хронична обструктивна белодробна болест     През последните две десетилетия нашето разбиране за хроничната / прочети повече